Vandaag Breaking News !! antwoord van SP 10 vragenlijst beantwoord door Minister Opstelten

NED

heeft de antwoorden ontvangen van de politieke partij de SP

Geachte J Buitendam,

Bedankt voor uw email aan Sharon Gesthuizen, die ik namens haar beantwoord.

Ter informatie stuur ik u de antwoorden op de door u bedoelde Kamervragen toe.

met vriendelijke groet, 
Michiel van Nispen 
medewerker SP-Tweede Kamerfractie

AH 2821

2011Z09311

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 15 juni

2011)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 2589

1

Wanneer zal naar verwachting het rijksrecherche-onderzoek naar oudrechter Westenberg zijn afgerond? Wanneer zal naar verwachting het rijksrecherche-onderzoek naar oud-rechter Kalbfleisch zijn afgerond? 

2

Deelt u de mening dat het van groot belang is dat deze onderzoeken zorgvuldig maar ook binnen een redelijke termijn moeten zijn afgerond, gelet op het grote belang van deze zaak en de twijfel die nu gerezen is over de integriteit van (oud)rechters? Wordt er met voldoende mankracht en prioriteit gewerkt aan deze onderzoeken om er voor te zorgen dat deze ook zo spoedig mogelijk als verantwoord is zullen zijn afgerond?

Antwoord 1 en 2

Het Openbaar Ministerie is doordrongen van de noodzaak deze onderzoeken

zo snel mogelijk af te ronden, en heeft mij verzekerd dat zij met

voortvarendheid worden uitgevoerd. Uiteraard dient zorgvuldigheid voorop te

staan. Ik kan geen prognose geven over wanneer de onderzoeken afgerond

zullen zijn.

3

Indien uit een van deze onderzoeken blijkt dat zich inderdaad  misstanden hebben voorgedaan, is dan uit te sluiten dat deze oud rechters ook in andere zaken hun ambt hebben misbruikt? Wordt bij enige twijfel hierover direct een nieuw onderzoek hiernaar ingesteld?

Antwoord

Ik wacht de uitkomsten van de onderzoeken af, en speculeer nu niet over een

eventueel vervolg. Als daartoe aanleiding bestaat, zal nader onderzoek

plaatsvinden.

4

Deelt u de mening dat maatschappelijke misstanden gemeld moeten worden en dat dit zeker ook geldt voor overtredingen door rechters?

Welke bescherming biedt u aan de klokkenluider, de vrouw die destijds als griffier werkzaam was bij de betreffende rechtbank, gelet op de bedreigingen die in haar richting zijn geuit? Hoe gaat u er voor zorgen dat deze klokkenluider op geen enkele wijze schade ondervindt door het melden van deze gebeurtenissen?

Antwoord

Ik acht het van groot belang dat maatschappelijke misstanden bij de

bevoegde instanties worden gemeld.

Wat betreft bedreigingen aan het adres van de getuige in de onder

havigezaak heeft het Openbaar Ministerie mij gemeld hiervan geen kennis te

hebben.

Door betrokkene is ook geen aangifte van bedreiging gedaan.

Als daartoe aanleiding bestaat zal het nodige worden gedaan om haar

veiligheid te beschermen.

Voor andere vormen van schade die zij mogelijk zou kunnen

ondervinden door haar getuigenis, kan ik slechts verantwoordelijkheid

nemen voor zover die aan mijn bevoegdheden raken.

Ik zie dergelijke raakvlakken vooralsnog niet.

5

Deelt u de zorgen over het aanzien van de rechterlijke macht? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het maatschappelijk vertrouwen in de

rechtspraak in Nederland groot is. Met de Scandinavische landen behoort het

zelfs tot het hoogste in Europa. Dat betekent niet dat de ogen kunnen worden

gesloten voor de mogelijke schadelijke gevolgen van – de gelukkig

uitzonderlijke – incidenten voor dat vertrouwen. De integriteit van rechters

dient immers buiten kijf te staan.

6

Deelt u de mening dat het vertrouwen in de rechterlijke macht en de rechtsstaat moet worden terug gewonnen en dat daarom moet worden opgetreden tegen rechters die in strijd met de regels handelen, of oudrechters die in strijd met de regels hebben gehandeld? Zo nee, waarom  niet?

7

Zijn de beschikbare sancties en de mogelijkheden rechters te laten ontslaan door de HogeRaad naar uw mening thans voldoende? Zo nee,welke maatregelen gaat u nemen om de gronden voor ontslag te verruimen en de sancties te verhogen?

Antwoord 6 en 7

Tegen een rechter die handelt in strijd met de regels moet worden opgetreden.

De mogelijkheden om disciplinaire maatregelen te nemen tegen rechters zijn

thans beperkt tot een schriftelijke waarschuwing en ontslag. Ik stel vast dat in

de afgelopen jaren een grotere behoefte is ontstaan, onder meer bij

gerechtsbesturen, aan meer mogelijkheden op dit vlak. Inmiddels heeft

overleg plaatsgevonden tussen mijn departement, de Raad voor de

rechtspraak, en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over een

uitbreiding van het scala aan (disciplinaire) maatregelen. Hiertoe zal wetgeving

worden voorbereid,waarin ook andere maatregelen ter handhaving van  de

 integriteit van rechterlijke ambtenaren zullen worden opgenomen.

8

Is het waar dat de Raad voor de Rechtspraak nog steeds de kosten betaalt van de advocaat van de heer Westenberg? Betaalt de Raad voor de Rechtspraak ook de rechtsbijstand van de heer Kalbfleisch? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Antwoord

De Raad voor de rechtspraak draagt de kosten van procedures als een rechter

persoonlijk in rechte wordt aangesproken wegens een ambtsverrichting. De

Raad heeft destijds besloten om de procedure waarin de heer Westenberg als

eiser is betrokken met dergelijke procedures op één lijn te stellen, omdat het

belang van de rechtspraak in het geding was. Deze kosten worden nog steeds

vergoed. Dit is een hoge uitzondering en dat moet zowel naar de mening van

de Raad als naar mijn mening ook zo blijven. De Raad heeft mij laten weten

niet de kosten van rechtsbijstand van de heer Kalbfleisch te zullen betalen.

9

Wat gebeurt er indien een oudrechter, van wie de kosten voor  rechtsbijstand gedragen worden door de Raad voor de Rechtspraak, uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld?Bestaat hiervoor een terug betaal regeling? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Raad voor de rechtspraak heeft mij laten weten te zijner tijd, afhankelijk

van de omstandigheden, te beslissen of hij de betaalde kosten al dan niet

(geheel of gedeeltelijk) terugvordert. Er bestaat daarvoor geen vaste

terugbetaalregeling.

10

Bent u bereid er voor te zorgen dat een oud-rechter, van wie is vast komen te staan dat deze in de fout is gegaan, de kosten van de procedure zelf moet betalen? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De beslissing omtrent het dragen van kosten van rechtsbijstand, alsmede de

beslissing omtrent eventueel terugvorderen, is aan de Raad voor de

rechtspraak. Of het wenselijk en mogelijk is om de kosten van de procedure

terug te vorderen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

1)http://www.fd.nl/artikel/21919245/nma-topman-kalbfleisch-verdachtmeineed

________________________________________________________________


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s