Elf mannen, onder wie oud-topman van justitie, vervolgd voor seks met jongen.

paleis van justitie

Onder de verdachten is ook voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L.

Elf mannen worden door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd op verdenking van seks tegen betaling met een minderjarige jongen. De verdachten, in de leeftijd van 38 tot 61 jaar, zouden dat onafhankelijk van elkaar hebben gedaan.
Onder hen is ook voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L., die onlangs is ontslagen.

Ouders naar politie
De mannen werden al vorig jaar aangehouden, tussen februari en eind juli. Ze zitten niet meer vast. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van de jongen in januari 2017 verontrustende berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt.

Volgens een woordvoerder van het OM worden zes mannen ervan beschuldigd dat ze seks met hem hadden toen hij nog geen zestien jaar oud was en voor de andere, onder wie L., gaat het om de periode daarna.
Zitting

De topman van het OM werd geschorst nadat de verdenking aan het licht kwam en zijn dienstverband is per 1 januari officieel beëindigd.
Een datum voor een zitting bij de rechtbank is nog niet gepland, omdat de advocaten van de verdachten nog tot 1 april de tijd hebben hun onderzoeks wensen in te dienen.

Advertenties

VIND DE JUISTE ADVOCAAT VOORKOM STRAFONTSLAG.

Geregeld wint een ontslagen ambtenaar de juridische strijd tegen zijn gemeente. Terugkeer op de oude plek is er vaak niet bij. En de impact op ambtenaar én organisatie is groot. ‘Een mildere straf richt minder kwaad aan en stelt toch een voorbeeld.’

Na een proces van liefst vijf jaar won ambtenaar Jan Potters afgelopen oktober zijn zaak van de gemeente Werkendam. Definitieve onderhandelingen zijn begonnen om voor het eind van het jaar tot een oplossing te komen.

Ook archivaris Hans Beijers van de gemeente Almelo werd door de bezwaarschriftencommissie en de rechtbank in het gelijk gesteld. Een beschuldiging van bedreiging van een leidinggevende, aanleiding voor de zaak, hield geen stand.

Strafontslagzaken komen soms even in het nieuws: ambtenaar wint zaak van gemeente. Maar na onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche kwamen in de zaak Beijers andere oneffen­heden aan het licht. Hij zat onder werktijd nogal eens op Facebook, soms wel 20 uur per maand. ‘Ik had het open staan om bereikbaar te zijn. Ik keek af en toe. Mijn werk en mijn functioneren leden er niet onder.’ Een keer had een teamcoördinator er iets van gezegd.

Voor de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsorgaan, bleek dat voldoende om zijn onvoorwaardelijke straf­ontslag te handhaven. ‘Een disproportioneel zware sanctie voor een licht vergrijp’, aldus Beijers’ advocaat Diederik Briedé. ‘Dat het internet­gebruik erbij is gehaald toen de bedreiging van tafel was geveegd, vind ik niet zuiver. Het internet­gebruik was nooit een issue. Als je met een bedreiging begint, is dit echt een stok zoeken om mee te slaan.’

Beijers kon nog van geluk spreken dat een voorstel uit het verleden om eruit te komen nooit door de gemeente was ingetrokken. ‘Toen ik hem dat liet zien, heeft hij het alsnog geaccepteerd. De gemeente was not amused, maar de gevolgen van het ontslag zijn voor hem nu wel beter te verteren dan met alleen bijstand.’

Geen kwaad bewust
Zo zijn er meer gevallen van ambtenaren die met strafontslag zijn gestuurd en zich van geen kwaad bewust waren of in de veronderstelling handelden dat ze iets goed deden. Zoals de Rotterdamse ambtenaar die op 16 november 2012 werd geschorst, omdat hij informatie had gelekt over brandonveiligheid bij moskee-internaten. Het college besloot: ernstig plichtsverzuim, dus onvoorwaardelijk strafontslag. Maar ook hier kreeg de ambtenaar van de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) en de rechtbank grotendeels aan zijn zijde.

Reden voor het stadsbestuur om op 22 april 2014 op haar schreden terug te keren en de ambtenaar een nieuwe plek in de organisatie te geven. Zij volgde hierbij trouwens het advies van de ABC: de ambtenaar kreeg een waarschuwing met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank vond het niet wenselijk dat de ambtenaar na anderhalf jaar op non-­actief te hebben gestaan terugkeerde. De uitspraak is een precedent, omdat de ambtenaar de status van klokkenluider vroeg en kreeg. ‘Hierdoor is hem bescherming geboden. Hij had de informatie terecht openbaar gemaakt’, aldus zijn advocaat Anja Hoffmans. ‘De zaak trok veel publiciteit en de jurisprudentie was heel beperkt. Maar de rechter heeft alles heel netjes en helder getoetst.’ De ambtenaar werkt weer bij de gemeente Rotterdam, maar in overleg in een andere functie.

Cijfers over onterecht ontslagen ambtenaren zijn lastig te achterhalen (zie kader op volgende pagina). Bij de VNG, AbvaKabo, de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en bij de Vereniging Ambtenaar en Recht zijn ze niet bekend. De laatste twee zien zich ook niet als aangewezen orgaan om over dit onderwerp een standpunt te hebben. De VNG ziet geen verschil bij integriteitskwesties in de praktijk tussen gemeenten en werkgevers in de marktsector, behalve dat overheidswerkgevers zijn gehouden ook in ambtenarenzaken de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe te passen. ‘Daardoor mag je ervan uitgaan dat de overheid dit soort kwesties wat zorgvuldiger oppakt dan daarbuiten.’

De VNG adviseert gemeenten altijd integriteitsproblemen tot op de bodem uit te (laten) zoeken. Of een ambtenaar naderhand nog welkom is, of toch wordt aangestuurd op een vertrek, is per geval verschillend. ‘Dat hangt ervan af of er nog voldoende wederzijds vertrouwen is.’

Drie manieren
Eigenlijk heeft een gemeente drie manieren om met een onterecht ontslagen ambtenaar om te gaan, concludeert Piet Buijtels, al 22 jaar gemeentesecretaris, eerst van Boxtel, Schiedam, Amersfoort en Haarlemmermeer en sinds oktober 2011 van Maastricht. Hij maakt een onderscheid tussen procedurele fouten door onzorgvuldigheid van de gemeente en inhoudelijk moeten erkennen dat de gemeente fout zit wegens gebrek aan voldoende motivering.

Buijtels: ‘In het eerste geval heb je procedureel geen gelijk gekregen, maar het inhoudelijke deel blijft staan. Dan kun je niet zomaar met elkaar doorgaan en moet je een ander traject ingaan dan als je inhoudelijk fout zit. In dat laatste geval moet je weer verder met die medewerker en zet je hem weer op de loonlijst. Je rehabiliteert hem en plaatst hem in overleg op een andere afdeling. Dat ligt meer voor de hand dan hem zijn oude functie terug te geven. Je moet hem een volwaardig alternatief bieden.’

Bij procedurele winst komt een ambtenaar ook weer op de loonlijst. ‘Maar dan bespreek je toch of hij elders kan werken en gaat hij in de detachering.’ De derde optie is de zogenoemde ‘deal’. ‘Dan is er zo veel gebeurd en kunnen beide partijen het beste onderhandelend tot een akkoord komen voor een passende regeling. Nadeel voor de gemeente is dat je dan wat meer moet betalen. Vaak is de afloop toch dat de partijen netjes uit elkaar gaan.’

Maar zaken gaan niet altijd zoals ze zouden moeten gaan. Buijtels geeft een hypothetisch voorbeeld. ‘Stel de afdeling P&O roept juridisch advies in van Capra en die adviseert B&W die op hun beurt bevoegd zijn strafontslag op te leggen. Het ambtelijk advies is voorwaardelijk strafontslag. Maar B&W wijkt af: het is verkeerd, we moeten een daad stellen, we gaan voor onvoorwaardelijk strafontslag. Ook het oordeel van de bezwaarschriftencommissie wordt hierbij genegeerd.’

Stel dat de ambtenaar dan naar de rechter stapt en dat die oordeelt dat het besluit onevenredig is ten opzichte van het vergrijp. Het was bijvoorbeeld de eerste keer, onbillijk, ongemotiveerd en de bezwaarschriftencommissie was niet gevolgd. Dan moet het besluit ongedaan worden gemaakt. In zo’n geval kijk je: is er ruimte in de organisatie? Is men ontvankelijk voor terugkeer? Hoe is het klimaat op de afdeling? Het is dan prima denkbaar dat de ambtenaar op een andere afdeling of in een andere gemeente aan de slag gaat. Je moet je inspannen om uitvoering te geven aan de gerechtelijke uitspraak. Je moet de persoon rehabiliteren.’

Vervreemden
Bij een integriteitschending en winst door de ambtenaar op procedurele gronden vul je goed werkgeverschap weer anders in. ‘Dan ga je bemiddelen naar een andere werkgever of je maakt een deal onder geheimhouding en tegen finale kwijting. Eigenlijk vallen alle drie de opties onder goed werkgeverschap.’

Ieder geval is anders, maar in het algemeen wordt de adviseur gevolgd. ‘Je moet wel een heel goede reden hebben daarvan af te wijken en dat is dan ook redelijk uitzonderlijk. Een berisping, inhouding van loon of een andere disciplinaire straf komt vaker voor dan strafontslag. Dat is maar goed ook, want dan vervreemden de afdeling en de medewerker ook niet onnodig lang van elkaar.’

Als de juridische weg wordt bewandeld, maken werknemers het werkgevers lastiger dan andersom, is het beeld van Buijtels. ‘Ambtenaren zijn extra beschermd. We gaan gelijkwaardig de discussie in. Het is absoluut geen David tegen Goliath.’

Een orgaan als de gemeente bevindt zich natuurlijk in een ander krachtenveld dan een individuele ambtenaar. ‘De belangen zijn anders, maar de ambtenaar heeft ooit zelf gekozen voor zijn benoeming. Als werkgever procedeer je echt niet zomaar door. Een gemeente maakt steeds een bewuste afweging. Het is gemeenschapsgeld waarmee je procedeert.’

Volgens mediator Arend Visser van Eagle Management Support, die ambtenaar Jan Potters juridisch bijstond in zijn strijd tegen onvoorwaardelijk strafontslag door de gemeente Werkendam, is veelvuldig geprobeerd tot een open en transparant gesprek te komen met het college. Maar dat werd steeds afgewezen. ‘Men wilde uiteindelijk wel praten, maar dan moest vooraf een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend.’ Die ging zo ver, dat ook bij het mislukken van de onderhandelingen, zij daar inhoudelijk met niemand, dus ook niet met gemeenteraad en rechter over zouden mogen communiceren. ‘Een Oostblokachtige eis, die het heel gemakkelijk zou maken slechts voor de bühne een gesprek aan te gaan. Daarmee konden we uiteraard niet instemmen.’

Represailles
Volgens Visser zijn binnen Werkendam de laatste jaren te veel gevallen geweest van mensen die op een merkwaardige manier met speciale afspraken van het toneel zijn verdwenen en daarover niet durfden spreken uit angst voor represailles. ‘Er lijkt zich een patroon te hebben voorgedaan, waarvan de heer Potters het meest spraakmakende voorbeeld is, omdat hij het er niet bij liet zitten. Hij had de mogelijkheden zich ertegen te verweren, maar voor de gemiddelde werknemer is dat een te kostbare zaak, althans met een advocaat.’

Daarom is het zeker bij verstoorde verhoudingen zo goed dat er een interne bezwarencommissie is die de verhalen van werkgever en werknemer hoort, tegenover elkaar plaatst en een oordeel velt, vindt Bert de Haas van de AbvaKabo FNV. ‘Die belangenafweging is een groot goed, want het kan een conflict oplossen en zo een ontslag voorkomen.’

Deze bezwaar- en beroepsprocedure vervalt als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren doorgaat. Dan zal een ambtenaar meteen naar de rechter moeten gaan. ‘Dat is een grote stap. De commissie is veel laagdrempeliger. Wij zijn ervoor om een vorm van bezwaar te laten blijven, zoals een sectorale bezwarencommissie.’

Als Buijtels terugkijkt, heeft hij geleerd dat in een arbeidsgeschil niets is wat het op het eerste oog lijkt. ‘Ga dus alles zorgvuldig na. Hoor alle partijen. Wees onbevangen. Wees wijs en zorgvuldig voor je tot een conclusie komt.’

Volgens Buijtels moet je als algemeen directeur eigenlijk al een beetje op de stoel van de rechter gaan zitten. ‘Kijk naar de evenredigheid van de straf. Is het moreel gewenst door te gaan met de juridische strijd? Dat neem ik op voorhand allemaal mee.’

Buijtels werd enkele keren nadrukkelijk geconfronteerd met wat het met ambtenaren en hun gezin doet. ‘Maar het doet ook intern iets, in de organisatie. Men heeft het erover, het raakt de collega’s. Je moet van te voren heel goed afwegen wat je doet. Zeker bij strafontslag. Soms kun je echt niet anders, maar mildere vormen van straf richten minder kwaad aan en toch stel je een duidelijk voorbeeld.’

Hoger beroep soms zinvol
Dit jaar gingen ambtenaren tot nu toe in 45 zaken tegen de uitspraak van de rechter in beroep. In acht gevallen vernietigde de Centrale Raad van Beroep de uitspraak van de rechter – ruwweg een score van één op zes. Voor 2012 en 2013 golden vergelijkbare cijfers.

Minderheid zaken leidt tot strafontslag
Slechts een handjevol van de soms wel tientallen onderzoeken die Capra Advocaten in opdracht van gemeenten en andere overheden doet, leidt tot een besluit tot onvoorwaardelijk strafontslag van een ambtenaar. Het gaat dan altijd om een integriteits­onderzoek. Capra treedt veelal op voor werkgevers en wint zaken meestal. Als een zaak wordt verloren, openen partijen doorgaans onderhandelingen om tot een oplossing te komen. Overigens neemt het aantal rechtszaken tussen ontslagen ambtenaren en overheden zeer beslist niet toe, aldus Capra, eerder af. Partijen zien steeds vaker zien dat een minnelijke regeling voor beide partijen beter is dan een procedure.

Procedures tegen strafontslagen vormen hierop een uitzondering. Dat aantal blijft door de jaren heen vrij constant. Advocaat Pieter Joost Schaap: ‘Overheden zullen bij een zo ernstige normschending dat die naar hun oordeel strafontslag wettigt, geen minnelijke regeling treffen vanuit het oogpunt van normstelling. De ambtenaar die geld verduistert van zijn werkgever dient niet met een soepele regeling weg te komen. Ook de inborst van de mens zal door de jaren heen niet veranderen. De meeste mensen gedragen zich netjes. Een klein percentage doet dat niet. En dat percentage blijft door de jaren heen vrij constant.’

De eigen ervaring van advocaat José Klerks (Abvakabo) is dat een jurist jaarlijks hooguit een paar strafontslagzaken in het ambtenarenrecht heeft. Het gaat vaak om diefstal, verduistering etc. Klerks wijst erop dat in het ambtenarenrecht aannemelijk moet zijn dat de ambtenaar het ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd, maar dat de normen van het bewijsrecht in het strafrecht hoger en veeleisender zijn. ‘Het komt in de praktijk vaak voor dat een ambtenaar in de strafzaak wordt vrijgesproken en de strafontslagzaak van de ambtenaar ook in beroep en hoger beroep blijft staan.’ Bron: Wouter Boonstra.

ODBned: Doorpakken volksraadpleging gevaar voor regerende partijen. Maar waarom?

geen democratiePim Fortuyn zou de heersende macht hoog waarschijnlijk de das hebben omgedaan.             Hij was razend populair onder de bevolking van Nederland.

Nooit hebben we zo een persoonlijkheid gehad die de politiek in wilde gaan. Pim wilde schoonschip maken.

Thierry Baudet noemt dat nu op zijn wijze kartelvorming strippen. De heersende politieke macht was totaal overrompeld. Door het succes van Pim Fortuyn.

Het kwam dus ook wel heel erg gunstig uit, en op het juiste moment dat Pim vermoord werd.

De politieke doctrine werd hiermee door de dood van Pim niet verbroken. Alle partijen opgelucht. En kunnen verder op de manier ze al tientallen jaren hun politiek uitvoeren.

Even in het kort politieke leiders van hun partij die niet wilde en willen verwateren samensmelten in het politieke systeem. Met duidelijke andere doelstellingen wat haaks staat op het politieke systeem. Dan heb je een probleem.

! Pim Fortuyn de schrik van politiek Den-Haag niet in de politiek.

! Geert Wilders met een van de grootste partij van Nederland ondemocratisch opzij gezet.

! Thierry Baudet het referendum een heel belangrijk thema voor de FVD en zijn achterban. Afgeschaft door regerende partijen. Ondemocratisch weg gestemd.

Geen kritische vragen van journalisten aan regering over Baudet zijn ordinantie betreffende referendum invoeren.

Het is opvallend dat er geen journalisten zijn geweest die kritische vragen hebben gesteld aan de regering over het afschaffen van het referendum. Bijvoorbeeld nu de nieuwe partij FVD van Baudet en zijn achterban dit thema heel belangrijk vinden. En nu met deze plotselinge actie toch eigenlijk buiten spel is gezet met het afschaffen van het referendum. En daarmee mogelijk ook voor hun een hele serieuze tegenstander is kaltgestellt die het ver zou kunnen schoppen in de politiek. Is dat toeval of niet.

Wat is er over van de democratie in Nederland.
Het doet sterk vermoeden als je het niet eens bent met de huidige regering dat je buiten spel gezet word. Je bent vriend of vijand!

Wat zal er met de volgende verkiezingen gebeuren word de regering dan echt afgestraft. Of komen ze er weer mee weg.

Dan anno 2017 De partij (FVD) Forum voor Democratie.
Thierry Baudet Theo Hiddema 2 nieuwe politieke figuren. Die allerlei verfrissende ideeën hebben dat “ook nu weer vele mensen aanspreekt”. En in korte tijd in de buurt zijn gekomen van de gevestigde partijen met hun achterban. Dat zal even slikken zijn geweest voor de heersende politieke macht.

Want ook Baudet is een groot voorstander van een volksraadpleging. Maar hij gaat verder, hij wil een “bindend” volksraadpleging. De politiek die Baudet zijn adem in de nekken voelt is zich rot geschrokken. Namelijk de niet bindende volksraadpleging die eerder is uit gevoerd met een grote burgerlijke opkomst waarbij het volk een mening over de Oekraïne had, die de politiek niet wilde. Het was dan dit keer niet bindend dus geen paniek voor de politiek maar de uitslag zegde genoeg.

Het Oekraïne referendum dat in Nederland plaats vond over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne was een nationaal raadgevend referendum. Dat duidelijk door het volk met nee was bestempeld wat een schok was voor de heersende macht, en op een ondemocratische wijze tegen de gedachte van het volk inging met ja te zeggen want het was toch niet bindend.

Volksraadpleging plotseling niet meer geschikt om uit te voeren.

De oorzaak van het schrappen van het niet bindende referendum?
Men wil geen bindend referendum!

De partijen die voorheen een raadpleging wenste heeft op ondemocratische wijze de volksraadpleging ineens kaltgestellt. Het lijkt er sterk op dat men de volksraadpleging snel heeft geschrapt omdat men zeer verontrust zijn om de stem van de burgers en om Thierry Baudet zijn ideeën en zijn aankomende achterban. Bron ODBned.

President Malediven stort vakantieparadijs in chaos.

President Malediven stort vakantieparadijs in chaos!

Noodtoestand De paradijselijke eilandengroep verkeert in een ernstige politieke crisis.

Met het uitroepen van de noodtoestand en na de arrestatie van een oud-dictator en twee hooggeplaatste rechters is een politieke crisis in de Malediven in rap tempo aan het escaleren. Al dagen is het onrustig binnen het eilandenrijk, dat met zijn 26 atollen vol paradijselijke stranden geliefd is onder toeristen. Aanleiding is een verrassende uitspraak van het Hooggerechtshof vorige week. Dat draaide de veroordeling terug van negen prominente politieke rivalen van president Abdulla Yameen. Onder hen Yameens belangrijkste opponent: zijn voorganger Mohamed Nasheed, die momenteel in Sri Lanka in ballingschap verkeert.

Ondanks internationale druk en protesten op straat gaf Yameen geen gehoor aan het vonnis om de gevangenen vrij te laten. In plaats daarvan kondigde de president maandagavond voor vijftien dagen de noodtoestand af en liet hij veiligheidstroepen het Hooggerechtshof in de hoofdstad Malé omsingelen. Hierbij werden de president van het Hof en een andere rechter gearresteerd op verdenking van corruptie.

Eerder die avond werd ook Yameens halfbroer Maumoon Abdul Gayoom opgepakt. De oud-dictator, die dertig jaar aan de macht was in de Malediven en tegenwoordig tot de oppositie behoort, zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘het beramen van een staatsgreep’. Bijkomend detail: zijn zoon is een van de politiek gevangenen wier vrijlating door het Hof werd geëist.

In een televisietoespraak gericht aan de 400.000 eilandbewoners haalde de president dinsdagochtend hard uit naar de hoogste rechters die met hun uitspraak „het functioneren van de staat hebben ondermijnd”. Volgens Yameen zouden zij deel uitmaken van een complot om hem af te zetten. De noodtoestand, verklaarde hij, is nodig om dit verder te kunnen onderzoeken. Zo zijn onder meer het recht om te zwijgen en het recht om binnen 24 uur voor een rechter te worden gebracht tijdelijk geschrapt.

Parlement met reces
Het parlement, dat zich tegen de noodtoestand en de bijbehorende maatregelen kan uitspreken, is momenteel met reces. Vanuit de oppositie is dan ook woedend gereageerd. „Deze verklaring [van de noodtoestand, red.] door president Yameen is niets minder dan een zuivering. Een zuivering van de politieke oppositie, de rechterlijke macht en het parlement”, fulmineerde Eva Abdulla van de Maldivian Democratic Party via Twitter.

Samen met alle andere leden van de oppositie ondertekende zij dinsdag een petitie waarin het parlement wordt opgeroepen de noodtoestand ongrondwettig te verklaren.
De explosieve uitspraak van het Hooggerechtshof kwam ondertussen ook voor Yameens tegenstanders als een verrassing, zegt journalist Mohamed Junayd van Maldives Independent, de website achter een reeks onthullingen over corruptie binnen de regering.

„Het Hof was tot nu toe altijd op de hand van de president.”

Dat de rechters zich dit keer openlijk tegen Yameen leken te keren door de vrijlating van negen dissidenten te eisen, moet volgens Junayd „als een een enorme klap zijn aangekomen”. Vooral vanwege die ene dissident, Mohamed Nasheed. Deze politicus, die in 2008 de eerste democratisch gekozen president van de Malediven werd, maar later onder Yameen kwam vast te zitten, had al gezegd weer een gooi naar het presidentschap te willen doen. Later dit jaar zijn er verkiezingen in de Malediven.Bron nrc.nl

Lees ook: https://onrecht.wordpress.com/tag/maldiven/

Advocaat die politie bijstaat toucheert 144.636,52 euro voor eenvoudige rechtszaak.

cropped-cropped-rechthamer11.jpg

Kamervragen SP. Een advocate die door de politie werd ingeschakeld in een relatief eenvoudige mishandelingszaak tegen een agent, heeft daar ruim 144.000 euro voor gevraagd en gekregen. Het Gerechtshof in Den Haag bepaalde dat Justitie de exorbitante declaratie moet betalen. De belastingbetaler draait op voor de kosten. Strafrechtadvocaten spreken er schande van. De SP gaat Kamervragen stellen.

De advocate van het kantoor Sjöcrona-Van Stigt uit Den Haag (ook verantwoordelijk voor bijstand van de agenten in de zaak Mitch Henriquez) declareerde in totaal 144.636,52 euro. Ze stond een agent bij die in 2013 in Den Haag zijn boekje te buiten zou zijn gegaan tijdens een arrestatie. Hij sloeg een arrestant onder meer in het gezicht terwijl hij handboeien in zijn hand had.

De raadsvrouw komt uit de door oud-korpschef Gerard Bouman in 2015 opgezette pool van topadvocaten, waar de politie gebruik van kan maken als politieagenten zich moeten verantwoorden bij de strafrechter.

Het is onduidelijk hoe de declaratie van het kantoor zo uit de hand kon lopen. Uit het arrest van het Hof blijkt bijvoorbeeld dat de agent geen kosten heeft hoeven maken om zich te verdedigen tegen een door de aangever ingediende schadevergoeding. Een medewerker van het betrokken kantoor Sjöcrona-Van Stigt laat weten ‘in zijn algemeenheid’ niet op vragen van de pers in te gaan. ,,We reageren alleen als we daar de behoefte toe voelen.”

Deze vergoeding is meer dan de meeste sociale advocaten op jaarbasis omzetten.

Boete
De agent in kwestie werd in eerste instantie door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 400 euro, maar ging in hoger beroep en werd daar vrijgesproken. De Nationale Politie betaalde voor het hele proces bijna anderhalve ton aan advocaatkosten. Omdat de agent werd vrijgesproken kon hij een verzoek indienen om de kosten voor rechtsbijstand terug te krijgen. Justitie, en dus de belastingbetaler, moet nu van het Hof die declaratie volledig aan de Nationale Politie vergoeden.

De gang van zaken zet kwaad bloed onder strafrechtadvocaten, juist omdat het Gerechtshof de torenhoge declaratie onverkort heeft goedgekeurd. Volgens advocaten is dat niet eerlijk, omdat kosten volgens de wet ‘billijk en redelijk’ moeten zijn. Een hoog uurtarief wordt volgens de advocatuur bij ‘gewone verdachten’ vaak resoluut afgewezen.

,,Hiermee voed je de discussie over klassenjustitie”, aldus strafrechtadvocaat Job Knoester. ,,Dit is eigenlijk heel ernstig en niet uit te leggen. Deze vergoeding is meer dan de meeste sociale advocaten op jaarbasis omzetten. Zelfs als je hier heel veel tijd in zou hebben zitten, is het nog een fors bedrag.”

Volgens Knoester wijkt de dagelijkse gang van zaken in de advocatuur enorm af van wat hier is voorgevallen. ,,Bij ons worden declaraties al gekort als wij vijfduizend euro indienen en dan komt er een politieagent en dan lijkt het wel of alle realiteit uit het oog verloren wordt. Dit is uiteindelijk allemaal wel gewoon staatsgeld.”

Ook strafrechtadvocaat Jan Vlug is ontstemd over de gang van zaken. ,,Het is tussen de politie en de advocaat wat je in rekening brengt, daar ga ik ook niet over. Ik ken ook het dossier verder niet. Wij krijgen alleen voor een eenvoudige mishandeling op toevoeging zeshonderd of achthonderd euro. Bij bewerkelijke zaken kun je nog in aanmerking komen voor 100 euro per uur, maar dan zou je hier op 1440 uur uitkomen, dat is een half jaar werk!

Ik vind het ontzettend wrang dat er voor een politieagent anderhalve ton wordt uitgetrokken door de Staat en voor de gewone burger vinden ze zeshonderd euro eigenlijk al te veel, want daar gaan ze gewoon op bezuinigen.”

Mieren
Advocaten verbazen zich ook over de opstelling van het Gerechtshof, dat de declaratie goedkeurde. ,,Wij verbazen ons er over dat de rechtbank dit gewoon goedkeurt”, aldus Vlug. ,, Ik doe ook betalende zaken en daar wordt heel kritisch naar gekeken. De maatstaf is een vergoeding naar billijkheid en de gerechten zitten bij ons regelmatig te vlooien. Dan zeggen ze dat de reistijd of de uren voor bestudering van het dossier minder moet zijn geweest. Daar zitten ze eindeloos over te mieren.”

Volgens Vlug wordt er in vergelijkbare zaken wel degelijk door rechters ingegrepen als een advocaat een torenhoog tarief vraagt. Hij noemt als voorbeeld de mishandeling van de vader van Max Verstappen, waar de advocaat 700 euro per uur vroeg, maar van de rechter de helft kreeg toegewezen.

Wrang dat er voor een politieagent anderhalve ton wordt uitgetrokken en voor de gewone burger vinden ze zeshonderd euro eigenlijk al te veel.

,,Stel nu eens dat deze advocaat 1000 euro per uur rekent. Is dat nou billijk? Dan zeg je als Hof toch dat het prima is dat mensen dat zelf willen betalen, maar dat het volledige bedrag niet in aanmerking komt voor vergoeding? Het verbaast ons dat het Hof dat bedrag hier wel integraal heeft toegewezen.”

De SP heeft ondertussen aangegeven Kamervragen te gaan stellen over de zaak. De partij wil van de minister van Justitie en Veiligheid weten hoe het kan dat er in een relatief eenvoudige zaak een torenhoge declaratie kan worden toegewezen ‘terwijl er ondertussen aan alle kanten beknibbeld wordt op de vergoedingen voor strafrechtadvocaten in de gesubsidieerde rechtsbijstand’.Bron AD

Vuurtorenwachter eist onderzoek naar pesten.

TERSCHELLING – Vuurtorenwachter Nicolette van Berkel wil dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de manier waarop haar werkgever Rijkswaterstaat met haar klachten is omgegaan. De wachter van vuurtoren Brandaris op Terschelling zit al meer dan twee jaar thuis nadat zij had gemeld dat ze werd gepest en (seksueel) geïntimideerd door haar collega’s en leidinggevenden.

Van Berkel eist nu via haar advocaat Sébas Diekstra dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die zeer zorgvuldig onderzoek doet naar ,,de wijze van handelen door Rijkswaterstaat en de reden waarom er twee jaren is gewacht met het instellen van zo’n commissie”. Daarnaast zou er onderzoek moeten komen naar wat zich op de werkvloer heeft afgespeeld.

De vuurtorenwachter kwam ongeveer tien jaar geleden bij Rijkswaterstaat werken. Door haar actieve werk op social media en omdat ze regelmatig op tv over haar werk vertelde, was ze relatief bekend. ,,Ik vermoed dat het wangedrag van mijn collega’s daarmee te maken heeft.

Ik meldde het bij mijn leidinggevende en vervolgens werd ik ongevraagd ziek gemeld. In plaats van de pesters op hun gedrag aan te spreken, vonden ze mij het probleem.”
Van Berkel is naar eigen zeggen niet uit op een confrontatie met haar werkgever. ,,De vuurtoren is mijn passie. Het liefste wil ik weer aan het werk. En op mijn werk wil ik met respect behandeld worden.”

FNV-bestuurder: ‘Er móet iets gebeuren aan de onrealistische stijging van de AOW-leeftijd’

Het nieuwe pensioenstelsel leek een gelopen race, maar nu steigert FNV.

Nieuw pensioenstelsel? Het leek een gelopen race, maar de FNV ziet fikse struikelblokken. ‘Wat heb je aan een goed pensioen als je geen tijd meer hebt om ervan te genieten?’

Groots zijn de pensioenambities van het nieuwe kabinet. Na drie jaar slepende onderhandelingen tussen de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel moest het maar eens klaar zijn. Wat minister Koolmees betreft ligt er begin 2018 een SER-akkoord op hoofdlijnen. De komende maanden kunnen de puntjes op de ‘i’ worden gezet. Maar nu stelt de FNV als voorwaarde dat het kabinet stopt met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Tuur Elzinga, vanuit het FNV-bestuur verantwoordelijk voor de pensioenonderhandelingen: ‘Wij zeggen al veel langer dat het zo niet kan. Er móet iets gebeuren aan de onrealistische stijging van de AOW-leeftijd. Mensen kunnen dit niet bijbenen.

Het gesprek van de dag in veel kantoren, bouwketen en op de steigers is: haal ik mijn pensioendatum wel gezond?

U verbindt het lot van het nieuwe pensioenstelsel aan de discussie over de AOW-leeftijd. Formeel staan die twee compleet los van elkaar. De AOW is een staatspensioen, voor iedereen gelijk. De stelseldiscussie gaat over het aanvullende pensioen waarvoor werknemers zelf sparen.

‘Maar voor onze leden zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pensioen, dat is het totaalbedrag dat je krijgt wanneer je eindelijk mag stoppen met werken. En het gesprek van de dag in veel kantoren, bouwketen en op de steigers is: haal ik mijn pensioendatum wel gezond? Vooral voor de laagst betaalde werknemers in zware beroepen pakt de koppeling van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting desastreus uit. Zij zijn jong begonnen, moeten dus meer jaren werken, terwijl ze veel korter leven dan hoogopgeleiden. Leg dat maar eens uit.’

Dus eerst moet het kabinet paal en perk stellen aan de stijging van de AOW-leeftijd, en dan pas kan jullie achterban instemmen met een nieuw pensioenstelsel?

‘Wij willen een houdbaar pensioenstelsel. Dat betekent wat ons betreft ook een bevriezing van de AOW-leeftijd, plus dat mensen eerder kunnen stoppen als dat nodig is. Wat heb je aan een goed pensioen als je geen tijd meer hebt om ervan te genieten?’
Critici van de FNV wijzen op de vergrijsde achterban en concluderen: uw leden willen helemaal niet dat er iets verandert in pensioenland.

Het gaat goed met de economie, maar we kunnen de pensioenen nog steeds niet indexeren?

‘We hebben een heel mooi pensioenstelsel in Nederland. Maar dat is wel degelijk aan onderhoud toe. Als wij met gepensioneerden praten, dan snappen ze dat in het diepst van de crisis hun inkomen niet mee kon stijgen met de inflatie. Maar dat duurt nu al tien jaar, en de meeste pensioenfondsen moeten hier nog zeker vijf jaar mee doorgaan! Dat begrijpt niemand. Het gaat goed met de economie, de winsten van de bedrijven zijn fantastisch, zelfs de koopkracht van de werkenden begint aan te trekken. En dan kunnen we de pensioenen nog steeds niet indexeren?’

Bieden de tot nog toe besproken SER-plannen met individuele pensioenpotjes een oplossing voor de grote uitdagingen waar het pensioenstelsel voor staat?

‘Nee, want er moet nu eindelijk iets gedaan worden voor de groeiende groep ZZP’ers en flexwerkers die geen of te weinig pensioen opbouwen. Dat is meteen ook het tweede struikelblok in de SER-onderhandelingen. Grijpen we niet in, dan wordt het een individueel drama, met ouderen die in armoede leven. En een collectief drama: hoe minder mensen meedoen, hoe meer het pensioenstelsel onder druk komt te staan. Nu al zien we valse concurrentie op arbeidskosten, tussen werknemers en sommige te goedkope ZZP’ers voor wie de werkgever geen pensioen hoeft te betalen.’
Eerder dit jaar klonken de pensioeneisen van de FNV bescheidener. Zolang het verplichte en solidaire karakter van het stelsel maar overeind bleef. En de pensioenuitkeringen moesten weer meestijgen met de inflatie.

‘Het verschil is dat we toen nog onderhandelden over de arbeidsmarkt en de positie van ZZP’ers in het kader van een nieuw sociaal akkoord. Daar zijn we niet uitgekomen. Dus komt dit probleem nu op tafel in de gesprekken over een nieuw pensioencontract.’

Ik denk dat ze het zonder brede steun uit de samenleving, met zo’n kleine politieke meerderheid, niet voor elkaar krijgen

Wat als de minister besluit: dan maar zonder de FNV?
‘Minister Koolmees heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij streeft naar maatschappelijk draagvlak. Dat is mooi. Maar ik denk dat ze het zonder brede steun uit de samenleving, met zo’n kleine politieke meerderheid, ook niet voor elkaar krijgen.

Bovendien is het pensioencontract iets tussen werknemers en werkgevers. Als er straks een nieuw contract ligt dat geen verbetering is ten opzichte van de oude varianten, gaan wij verhinderen dat daarop wordt overgestapt. We zijn al bezig een offensief in de steigers te zetten.’Bron:Volkskrant.

https://onrecht.wordpress.com/2013/12/14/11520/

DAS rechtbijstand vertrouw er niet op. Je word slachtoffer in 2 zaken!

D.A.S. KANTOOR AMSTERDAM

DAS
De DAS
De juridische bijstand van DAS die er voor zorgde dat de problemen als maar groter werden.

Conflict met werkgever Gemeente Waterleiding was zo ernstig dat er hulp van buitenaf nodig was.

Mijn trieste ervaring met jurist van de DAS en de (schade) afwikkeling.
Hulp vragen op juridisch gebied daar kwam het op neer. Een vertrouwenspersoon sprak en adviseerde mij zo snel mogelijk opzoek te gaan naar een advocaat.

Een ernstige beschuldiging van mijn werkgever aan mijn adres gericht. Een werknemer in dienst van de gemeente Waterleidingen wat nu Waternet heet. Er ligt een negatief verleden met foute ambtenaren in lage en hoge functies ten grondslag. Hiermee heel netjes gesproken. Het waren verschillende kampen. Ambtenaren die elkaar letterlijk de das om deden. Wat jaarlijks vele tonnen zo niet een miljoen gulden alleen al de Gemeente Waterleiding kwijt was aan advocaat kosten en schade claims door conflicten.

De twee petten werknemer van P&O E Ankersmid was opzoek naar mij.

Een gesprek ging vooraf aan de ellende die daarna escaleerde.
Kort gesproken werd ik op kantoor verwacht. Ernst Ankersmid van personeelszaken kwam op mij aflopen. Ik werkte toen op het hoofdkantoor en sommeerde mij naar het kantoor van Hendriks te gaan hoofd algemeen zaken.

Onder zekere druk.
Daar boven aangekomen kwam ik in een gesprek terecht waar ik niets mee te maken wilde hebben. Er werd aan mij gevraagd of ik mee wilde helpen aan een ontslag procedure wat betrekking had op mijn baas. Waarop ik antwoorde neen. En ben weggelopen.

Niet veel later ontstond er een relletje op de gang in het hoofdkantoor waarop  ik ingezogen werd. Ik werd beschuldigd. Maar het was een leugen een valse beschuldiging. Vijf dagen later werd ik geschorst. P&O had er 5 dagen overgedaan met motivatie om de beschuldiging op papier te zetten. Ontslag zou volgen werd mij medegedeeld. De emoties liepen op.

 

Hendriks hoofd algemeen zaken wilde mijn volledige medewerking in ontslag procedure van mijn baas.

 

Omdat het voor mij uitgesloten was mee te helpen aan een ontslagprocedure  van een werknemer in dit geval mijn baas. Moest ik daar blijkbaar voor boeten.

Het werd tijd om hulp te zoeken. Ik had een DAS polis en heb toen contact opgenomen.

Dat was het moment dat de DAS rechtsbijstand verzekeringsmaatschappij in beeld kwam.

Na dat ik geschorst werd heb ik meteen contact opgenomen met hen.
Ik heb toen ik op gesprek was, op het hoofdkantoor bij die rechtsbijstand verzekering, extra benadrukt dat ik een jurist nodig heb, die gelouterd is in dit soort zaken. Omdat ik de smerige praktijken al eerder had ervaren van de directie en P&O.

Ik vroeg dus om een krachtige ervaren juridisch persoon gespecialiseerd in ambtenaren rechtsspraak (ARA) die mij zou bijstaan in de verdediging. Tegen deze beschuldiging. Die zou ik dan ook krijgen volgens de rechtsbijstandverzekering.

Dat heb ik geweten. Ik ben absoluut niet goed geholpen.

Het werk van de jurist van de DAS rechtsbijstandverzekering op het moment dat hij mij zaak verdedigd.

Het ging al meteen fout.

● Hij verzuimde onder meer het bezwaarschrift naar mijn werkgever te sturen. Het kwam niet aan op het juiste adres. Niet goed geadresseerd.
● Hij had mij niet naar het verantwoordingsgesprek alleen mogen laten gaan.
● Hij ging akkoord met het verslag van het verantwoordingsgesprek. Dit verslag klopte inhoudelijk niet.
● Hij verzuimde mijn baas en P&O mede te delen dat mijn vakantie binnenkort inging later kreeg ik daar problemen mee.
● Hij kwam ook niet met een strategisch plan en zo kan ik nog wel even doorgaan.
● Hij heeft verzuimd om voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter toen bleek dat er niet viel te praten met de Gemeente Waterleidingen.
● Hij heeft niets met de getuigenverklaring gedaan die mij vrij pleite van de beschuldiging.

De Jurist van de D.A.S
Na het eerder genoemde incident van 15 juli 1998 is er een getuigenverklaring naar de Directeur van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam verstuurd. In deze verklaring werd gemeld dat twee personen stonden te schreeuwen waarvan de een de ander bedreigde.

Een verklaring die mij vrijpleite van de beschuldigen.

De jurist heeft schriftelijk de directie gevraagd om deze getuigenverklaring naar hem op te sturen maar hij kreeg geen reactie. Maanden later, na veel appelleren heeft de jurist de verklaring gekregen.

Hij heeft echter niets met de verklaring gedaan.

Wel heeft hij een gesprek gehad met hoofd P&O en hoofd alg.zaken en hij rade mij aan om weer terug te keren naar mijn werkplek in de situatie van de beschuldigingen. Beschuldigingen die vals waren. Ik ben toen ogenblikkelijk gestopt met die DAS rechtsbijstandverzekering. Die jurist had al behoorlijk veel schade aangericht.

images das
D.A.S “SS” DUS NIET OPGELOST

Andere advocaat moeten aanstellen.
Die wees mij erop dat de DAS in zijn voorwaarden zegt dat client een advocaat extern kan krijgen als de zorg van de jurist voor client niet wenselijk meer is.

1: Dat heeft de DAS geweigerd.
2: DAS erkend slechte juridische bijstand.

De nieuwe advocaat wees de DAS op hun slechte bijstand. En dat heeft enkele jaren geduurd voordat zij toegaven dat de bijstand niet goed gegaan was.
Men wilde een schade vergoeding betalen die de advocaat kosten alleen al niet dekte. Het werd dus weer een strijd bij de rechtbank die ook jaren duurde. En corrupt genoeg deze rechter de DAS liet winnen. En dat terwijl DAS juristen kantoor erkende dat hun bijstand ver beneden de maat was. Bron: ODBned.

Deze dramatische ervaring op het gebied van foute rechtsbijstand die ernstige gevolgen heeft voor de client. Staat niet op zich zelf. Vele cliënten van de DAS hebben slechte juridische ervaringen.

https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?t=68472

DAS op de vingers getikt voor slecht advies aan ontslagen leraar.

Rechtsbijstandverzekeraar DAS moet een klant een schadevergoeding betalen van 115.000 euro. De verzekeraar heeft de man verkeerd geadviseerd bij een procedure tegen een werkgever waar hij ontslagen was.

De 61-jarige klant van DAS was leraar in het hoger beroepsonderwijs. Hij werd door zijn school ontslagen omdat hij tentamenvragen zou hebben doorgespeeld aan leerlingen.

De man kreeg een schikkingsvoorstel dat erop neerkwam dat hij recht op WW kreeg en een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering van ruim 11.000 euro. De rechtsbijstandverzekeraar adviseerde hem daarmee akkoord te gaan.

Volgens de rechtbank in Amsterdam was dat een slecht advies: de leraar had er vier jaar jaarsalarissen uit kunnen slepen. Als de school het had laten aankomen op een ontbindingsprocedure, had de leraar sterk gestaan, gezien het ontbreken van hard bewijs tegen hem.

DAS heeft verzuimd om alle mogelijke scenario’s met de man te bespreken en zeker dat van een ontbindingsprocedure, vindt de rechter. De verzekeraar had zich veel kritischer tegen InHolland moeten opstellen, onder meer door inzage in het dossier te eisen.

Volgens RTLZ gaat DAS in hoger beroep tegen de uitspraak.
Door: NU.nl

Europa geld schieter Afrika.

Hoe kan het dat deze verontrustende ontwikkelingen langzaam op gang komen. Afrika het continent wat voor een groot deel onder ontwikkeld is. Nederland bijvoorbeeld heeft mogelijk tientallen jaren ontwikkelings- donaties betaald.

Het leven blijkt voor vele Afrikanen nog niet naar tevredenheid. In grote getale willen ze naar Europa komen. Omdaar een baan te vinden en zo voor hun familie te kunnen zorgen. Maar deze mensen zijn kansloos op de arbeids- markt omdat men gewoonweg de kennis niet heeft.

Dus blijft over de simpele baantjes. Nu is het op dit moment zo dat vele Afrikanen de oversteek naar Europa hebben gemaakt en niet goed opgevangen worden door de landen waar ze aan land zijn gekomen. Leven eigenlijk op dezelfde manier als waar ze vandaan komen. Een weg terug is in hun geval eigenlijk geen optie. Want terug keren naar de familie in Afrika betekend dat ze niet meer welkom zijn.

Waarom zijn de vele miljoenen of miljarden ontwikkelings- geld die in de loop van de jaren betaald zijn aan Afrikaanse landen niet voldoende geweest om hun eigen economie op te bouwen. Steeds meer Afrikanen leven met het idee hun leven te willen verbeteren. En denken dat te kunnen te realiseren in in hun ogen in het rijke westen Europa.

Een exodus in de toekomst vanuit Afrika is waar de Europese landen zeer bezorgt over zijn. En zijn nu op gesprek met regeringen in Afrika om hun bezorgdheid te bespreken over de ontwikkelingen die opgang komen. Het lijkt een heilzame weg voor Europa enerzijds als de Afrikanen in grote getale naar Europa komen kunnen ze deze mensen niet opvangen, geen woning geen uitkering.

De tijdelijke oplossing zal zijn om heel veel geld beschikbaar te stellen voor het Afrikaanse continent. Maar is dat vol te houden voor Europa. Europa heeft al genoeg sores met ontwikkelingslanden zoals Griekenland en andere onstabiele landen in Europa. Daar is ongelofelijk veel geld naar toe gepompt omdat land drijvende te houden. Maar nu krijgen ze er een groot probleem bij Afrika. Europa en de belasting betaler heeft de zware financiële taak om de rest van de wereld te onderhouden lijkt het. Europa zal hierdoor stil blijven staan en stilstand is achteruit gang.