Disclaimer en algemene voorwaarden

Algemeen Deel.

Het is verboden de internetsites ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org te lezen, te kopiëren, te printen of op enige andere wijze te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer en algemene voorwaarden van J.Buitendam waarin expliciet wordt gewezen op het feit dat Buitendam niets te maken heeft met internetsites van derden. Hiermee wordt bedoeld iedere andere internetsite dan ONRECHTDATABANKBUREAU.NED /com/net/org.

Indien u hier mee niet akkoord gaat dient u de internet sites van ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org te verlaten. Buitendam niet verantwoordelijk is, zich nadrukkelijk distantieert van sites waarop naar de sites van ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org wordt gelinkt. Bijvoorbeeld de sites van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Buitendam is niet verantwoordelijk is, zich nadrukkelijk distantieert van sites die links maken naar de sites ONRECHTDATABANKBUREAU.NED /com/net/org. Met andere woorden en kort samengevat Buitendam is niet verantwoordelijk voor wat anderen op internet (laten) publiceren.

Gebruikers: Iedere natuurlijke persoon/rechtspersoon die de internetsites ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org leest, kopieert, print of op enige andere wijze gebruikt.

 Internetsites: ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org Databank met informatieve sites over onrecht, whiplash en overige ongevallen en daar uit voortvloeiende sancties door overheid en rechterlijke macht in de meest uitgebreide zin van het woord.

Toepasselijkheid.

Deze disclaimer en algemene voorwaarden zijn van toepassing indien een gebruiker gebruik maakt van de internetsites ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org door deze sites te lezen, te kopiëren, te printen of op welke manier dan ook. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van een gebruiker wordt door Buitendam uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Recht op correctie, wijziging of aanvullingen.

De informatie op de internetsites ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com /om/net/org van Buitendam is onderworpen aan constante vernieuwing in het licht van wisselende informatie, uitspraken en richtlijnen. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze websites is het mogelijk dat deze websites onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten. Buitendam zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor technische, redactionele fouten, omissies die in deze websites voorkomen of een verkeerde interpretatie van de inhoud van deze internet sites noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Indien u fouten of onjuistheden ontdekt op ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org sites dan wordt het bijzonder op prijs gesteld dit  z.s.m. aan mij te melden met vermelding van het artikel en welke passage het betreft. Op niet gespecificeerde verzoeken, waar dus geen melding wordt gemaakt van het artikel en welke passage het betreft zal in beginsel niet worden gereageerd. Buitendam behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om klachtzaken te starten tegen niet gespecificeerde verzoeken en/of het gebruik van zijn internetsites in strijd met deze disclaimer.

Indien u (taalkundige) fouten of onjuistheden tegenkomt dan wordt het zeer op prijs gesteld dit omgaand aan mij mee te delen met vermelding van het artikel van de site en het tekstgedeelte dat gecorrigeerd kan/moet worden met onderbouwing van uw verzoek. Als u aanvullende en/of nieuwe informatie heeft ontvangt Buitendam dit graag van u om de sites waar nodig aan te vullen of te verbeteren. Recht op correctie en internet van rechterlijke macht. De internet registers rechterlijke macht worden niet meer stelselmatig bijgewerkt en bevatten dus veel onjuistheden omdat de nieuwste gegevens vaak ontbreken.

Communicatie.

Een gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens een gebruiker op een site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het een gebruiker niet toegestaan om gegevens van de internetsites ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde in de disclaimer en bijzondere voorwaarden. Onder meer de volgende handelingen en/of, gedragingen zijn niet toegestaan. Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen, het verspreiden van wettelijk verboden materiaal, het handelen in strijd met (internationale) regelgeving ter zake. Een gebruiker vrijwaart Buitendam voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het hierboven gestelde bepaalde.

Linken.

Een gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens een gebruiker op een site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het een gebruiker niet toegestaan  om te linken naar de internetsites.

ONRECHTDATABANKBUREAU.NED/com/net/org om deze links te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde in de disclaimer en bijzondere voorwaarden. Onder meer de volgende  handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan. Het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen, het verspreiden van wettelijk verboden materiaal, het handelen in strijd met (internationale) regelgeving ter zake. Een gebruiker vrijwaart Buitendam voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het hierboven gestelde bepaalde.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer is het verboden deze disclaimer te kopiëren of te gebruiken en dient u iedere internetsite,van ONRECHTDATABANKBUREAU.NED /Com/net/ org te verlaten!

Onder voorbehoud van alle rechten.

ONRECHT DATABANK BUREAU.NED

Laatst gewijzigd 20-09-2018

Op al mijn internetsites is

copyright van toepassing.

® J.Buitendam

Accepteer de disclaimer of verlaat de weblog

ONRECHTDATABANKBUREAU.NED  A.U.B

   

NED 1999-2018

Terug naar home https://onrecht.wordpress.com/