Rechtspraak en advocatuur

Advocaten zijn een groot financieel risico kijk naar deze gebakken lucht tabel.

Is de advocatuur ondergeschikt aan de rechtbank met name de rechter.

De Nederlandse rechtsgang en advocatuur is een klein wereldje.

Is het daarom dat een advocaat geen kwaadbloed wil zetten tegenover de rechter?

Is de te ontvangen declaratie belangrijker dan de cliënt zelve.

Al te veel tegengas geven tegen een rechter kan ten koste gaan van andere nog te behandelen zaken van een advocaat.

Is het daarom dat hij de onterechte middenweg zoekt.

In de minne schikken is een populair middel om bepaalde partijen goed gehumeurd de rechtszaal doen verlaten.

Dat is je advocaat en de tegenpartij en de zaak is opgelost!!.

Wat nu in de minne schikken!! je wilt voor de hoofdprijs gaan wat dat dan ook mag wezen? En zeker als men je probeert kapot te maken. Word er in eens gesproken over in de minneschikken.

Ja met een advocaat te maken krijgen kan zeer nadelig uitvallen voor een client die zijn hersens 200% werken omdat hij voor de rechtbank moet verschijnen. Ervaringdeskundigen weten daar wel van mee te praten.Omdat hij wil dat de beschuldigingen moeten stoppen en dat hij zijn baan wilt behouden enz enz.

Te maken krijgen met een advocaat die zegt geen voorstander te zijn dat de gemeenschap moet betalen voor de uit te betalen schadevergoedingen rechtzoekende.

En vasthoudend is, niet voor cliënt maar om een zeker inkomen te bewerkstelligen.

Een advocaat treffen die het liefst meer overhoud van de verdediging dat de schade vergoeding van een client die hij zou kunnen ontvangen. Een advocaat die zijn honuranium verdubbeld en ook nog even er bij meld dat client akkoord moet gaan met de nieuwe voorwaarden anders stopt hij met de zaak.

“De oprechte advocaat als die nog bestaat hoeft zich dan ook niet aangesproken te voelen wat hier beschreven word.“

Declaraties waar je op moet vertrouwen, aan gezien je daar geen enkele controle over hebt, linke business.

Een advocaat die achter de schermen spreek met de tegenpartij en aan briefwisselingen doet waar client niet van op de hoogte gestelt word.

Ook vervolgens als het ondekt is de brieven niet wil opsturen naar client.

Stopt met verdedigen om redenen dat client geen vertrouwen in zijn  advocaat heeft .

Je kan je afvragen wie zijn vertrouwen nu geschaad is.

Dit kan een client allemaal gebeuren tijdens de weg naar de waarheid en op zoek naar (eerlijke) rechtsspraak.

Is het in Nederland interessant om voor je recht op te komen.

Grote kans dat het mislukt is wel bijna een garantie.

Weegt het uit te keren bedrag bij het halen van je recht op tegen het honoranium van een advocaat. Neen is het antwoord. De advocaat word rijker en rijker de doorsnee cliënt zijn spaar reserves raken vroegtijdig uitgeput en moeten een banklening aangaan voor voortzetting van de lopende zaak.

De uit te keren schade vergoedingen die de rechtbank vast stelt is een schandalige, en een beslissing waar je niets mee kunt beginnen.

Daar komt nog bij als je financieel aan de grond zit, mag je het uitgekeerde bedrag nog eerst even consumeren voordat je recht op je verzekering  de sociale bijstand hebt.

De schade vergoedingen in Nederland zijn ongekend laag en dekken alleen al de advocaat kosten niet. Daarbij komt ook nog eens dat er geen verzorgingsstaat meer is waar je kan aan kloppen dus glij je werkelijk Down the drain. Alles wat je in de jaren hebt opgebouwd raak je kwijt.

Ongewild werk ik nu mee de overheid te helpen met dit bericht. Zoals je misschien al weet de weg naar de rechtsgang is voor de meeste mensen in dit land stevig dicht gespijkerd door de staat.

Maar ik wil u onwetende toch informeren wat u mogelijk te wachten staat als u deze heilzame weg wil bewandelen. Ik spreek dus over zaken die er toe doen, bij bijvoorbeeld de overheid. En niet te vergeten grote bedrijven of andere interessante ondernemingen voor een `rechter`, die hij dan beschermt ten koste van de individu mogelijk u dus.

Andere zaken worden misschien eerlijker beoordeeld. Ik heb daar geen weet van. Maar U bent dus nu gewaarschuwd.

Ik wens overigens de rechtzoekende die doorzetten veel succes toe, in hun zoektocht naar recht.

Daar is het huidige Nederland uitermate geschikt voor!!

Als je u een  advocaat nodig heeft Mr.Wolters Nieuwe Purmerweg 12 Amsterdam

De kleine letters #=€=€+€BIED LAAT VOLBIED wie bied er meer 

                                                                                                                                   

Wolters klaagt

Stichting Avocadur tegen L. van Almelo en de hoofdredacteur van Account

Nummer 1999/43
Zittingsdatum
Datum 1999-07-20
klagers Stichting Avocadur
betrokkenen L. van Almelo en de hoofdredacteur van Account
medium Account
beslissing ongegrond
journalistieke werkwijze hoor en wederhoor
feitenweergave grievende berichtgeving, onjuiste berichtgeving
casus
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht vanStichting AdvocadurtegenL. van Almelo en de hoofdredacteur van Account

Bij brief van 3 maart 1999 met vijf bijlagen heeft H. Barcena namens de Stichting Advocadur (verder te noemen Advocadur) zetelend te Wehl (klaagster) een klacht ingediend tegen mr. L. van Almelo en de hoofdredacteur van Account (betrokkenen).
Hierop hebben betrokkenen gereageerd in een brief van 25 maart 1999 met twee bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 10 juni 1999 zonder dat partijen daarbij aanwezig waren.

Naar aanleiding van de plotselinge ontstentenis van een der leden van de Raad, hebben partijen desgevraagd laten weten geen overwegende bezwaren te hebben tegen behandeling van de zaak door de voorzitter en drie leden.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Advocadur stelt zich blijkens haar statuten en brochure ten doel om belangeloze hulp te bieden bij ‘juridische letselschade’ aan ‘slachtoffers van het doen en laten van juridische hulpverleners’, in het bijzonder van advocaten, rechters, dekens van de Orde van Advocaten en rechtsbijstandverzekeraars.
In het blad Account van maart 1997 publiceerde Van Almelo, freelance journalist, een artikel over het tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Aanleiding hiervoor vormden de uitkomsten van een onderzoek naar de afhandeling van klachten over advocaten van onderzoekers mr. N. Doornbos en mr. L.E. de Groot-van Leeuwen. De volgende passage uit het artikel is voor de klacht van belang:
Het toeval wil dat de Amsterdamse advocaat mr. F.W.P. Wolters de landelijke deken op 12 december vorig jaar schriftelijk heeft verzocht het tuchtrecht aan te passen. Wolters beklaagt zich over een ontevreden oud-cliënt en een stichting van ontevreden cliënten van advocaten (de stichting Advocadur), die niet alleen hem maar ook een handvol andere Nederlandse advocaten het leven zuur maken met onder meer ‘smadelijke publiciteit’ en ‘telefoonterreur’. Wolters: ‘Ik verzoek u te bevorderen -binnen de wellicht beperkte mogelijkheden die de Orde heeft- een aanzet te geven tot maatregelen die ertoe strekken dat lieden als …(naam door mij weggelaten, L.v.A.) en de stichting Advocadur het tuchtrecht niet langer kunnen misbruiken’. Volgens Heemskerk zwicht de Orde met het aparte klaagkanaal voor Wolters noch voor querulanten. Heemskerk:’ Het is in het algemeen zo dat een aantal mensen in Nederland een ontevreden grondhouding heeft en kwistig gebruik maakt van de middelen om te klagen (…..)’
Een verzoek van Advocadur om de gewraakte passage te rectificeren werd door betrokkenen afgewezen. Lees meer op

Stichting Avocadur

Komen we er door een rapport van de Nationale Ombudsman 10]  achter dat het toch mogelijk is om klachten in te dienen  bij de Nationale ombudsman over de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat hier om een klacht van de Amsterdamse advocaat F. Wolters, die er zich bij de Nationale Ombudsman over beklaagt dat zijn beroepsvereniging de NOvA buiten zijn weten om en zonder zijn toestemming een brief van hem aan de NOVA heeft doorgestuurd aan de freelance journalist Mr. Lex van Almelo, die zonder toestemming delen uitdiebrief citeert uit die brief uitgebreid . In die brief bekaagt de advocaat zich over zijn ex-cliënt en stelt hij de Stichting Advocadur geheel ten onrecht in een kwaad daglicht bij de NOvA. De klacht wordt toegewezen en het gedrag van de NOvA wordt door de Nationale Ombudsman als “onbehoorlijk” gekwalificeerd.11]

10] rapportnummer: 99/187

11] Op grond van de beslissing van de Nationale Ombudsman beslist de Stichting Advocadur om de NOvA aansprakelijk te stellen voor alle schade die zij vanwege de doorzending van de brief geleden heeft, lijdt en zal lijden. Tot nu toe hebben wij nog geen advocaat kunnen vinden die ons daarbij wil helpen. Mensen die willen bijdragen aan de kosten voor de procedure of advocate die willen helpen, zijn wij nu al dankbaar.

_________________________________________________________________